2. sjednica (Mandat 2015.-2017.)

Zapisnik (pdf)

Akti doneseni na sjednici:

1. Zakljucak o usvajanju zapisnika 1. sjednice Gradskog vijeca

2. Proracun Grada Zlatara za 2015. godinu

3. Odluka o izvrsavanju Proracuna Grada Zlatara za 2015. godinu

4. Projekcija Proracuna Grada Zlatara za 2015. – 2017. godinu

5. Plan razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2015. – 2017. godine

6. Program Grada Zlatara za 2015. godinu

7. Plan nabave za 2015. godinu

8. Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada Zlatara za 2014. godinu

9. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u Proracunu Grada Zlatara 31. 12. 2014. godine

10. Izvjesce o realizaciji po Programu Grada Zlatara za 2014. godinu

11. Odluka o imenovanju clanova Stozera zastite i spasavanja Grada Zlatara

12. Odluka o imenovanju clanova Zapovjednistva civilne zastite Grada Zlatara

13. Odluka o donosenju Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije i Plan zastite od pozara Grada Zlatara

14. Odluka o prihvacanju izvjesca za 2014. godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe

15. Odluka o pristupanju Grada Zlatara Lokalnoj akcijskoj grupi Zeleni bregi

16. Odluka o odabiru ponuditelja za izgradnju ograde na mjesnom groblju u Zlataru

17a. Odluka o donosenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zlatara za razdoblje 2014. – 2020. godine

17b. Plan gospodarenja otpadom

18. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova odrzavanja javne rasvjete na podrucju Grada Zlatara na temelju ugovora

19. Zakljucak o dodjeli javnih priznanja Grada Zlatara za 2015. godinu

Odgovori

Dokumenti