Novosti

19. lipnja 2019.

OBAVIJEST O RADU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Općina Konjščina otvorila je reciklažno dvorište u Jertovcu 150C, Konjščina koje je predano na upravljanje poduzeću Komunalac Konjščina d.o.o. Sukladno Sporazumu o zajedničkom gospodarenju otpadom usluge […]
17. lipnja 2019.

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2024.

Grad Zlatar 17. lipnja 2019.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Zlatara za razdoblje od 2019. do 2024. Pozivamo […]
17. lipnja 2019.

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE 2019.-2024.

Grad Zlatar na temelju Mišljenja Krapinsko – zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/19-01/96, URBROJ: 2140/01-08/1-19-2 za Plan gospodarenja otpadom […]
17. lipnja 2019.

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA GRADA ZLATARA 2019.-2024.

Grad Zlatar na temelju Mišljenja Krapinsko – zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/19-01/63, URBROJ: 2140/01-08/1-19-2 za Program ukupnog razvoja […]
Dokumenti