Dokumenti

Strategije
Zaključak o usvajanju izvješća o provedbi PUR 2019-2023
Izvješće o provedbi Programa ukupnog razvoja Grada Zlatara 2019-2023
Odluka - Program raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu RH u Gradu Zlataru
Odluka - Program ukupnog razvoja Grada Zlatara 2019 - 2024
Odluka - Strategija razvoja Grada Zlatara 2014 -2020. godine
Odluka - Strategija razvoja poljoprivrede na području Grada Zlatara
Odluka - Strategija Smart City Zlatar 2020-2027
Odluka - Strategija upravljanja imovinom Grada Zlatara
Program raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu RH u Gradu Zlataru
Program ukupnog razvoja Grada Zlatara 2019 -2024.
Smart City Zlatar 2020-2027
Strategija razvoja Grada Zlatara 2014 -2020.
Strategija razvoja poljoprivrede na području Grada Zlatara i procjena utjecaja na okoliš za strategiju razvoja poljoprivrede
Strategija upravljanja imovinom Grada Zlatara za razdoblje 2019 -2025.
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom za 2022.
Plan upravljanja imovinom Grada Zlatar a za 2022. godinu-konačni prijedlog
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom Grada Zlatara za 2023.
Plan upravljanja imovinom Grada Zlatara za 2023.godinu
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Zlatara za 2023.
Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom 2023.
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom Grada Zlatara za 2024. godinu
Plan upravljanja imovinom Grada Zlatara za 2024. godinu
Zaključak o usvajanju izvješća o Planu upravljanju imovinom za 2022.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom za 2022.
Odluka o prihvaćanju SECAP-a
SECAP Grad Zlatar - one sided
Akti i odluke
Statut
STATUT GRADA ZLATARA
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta
Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Zlatara_2020
Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Zlatara_2021

Poslovnik gradskog vijeća
Obavijest o načinu sudjelovanja javnosti na sjednicama GVGZ
POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA
Poslovnička odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća
Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća

Pravilnici, procedure I upute
Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika grada Zlatara
Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o jednostavnoj nabavi
Pravilnik o jednostavnoj nabavi - važeći do 06.04.2018.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi - važi od 09.04.2018.
Procedura Stvaranja Ugovornih Obveza
Procedura Zaprimanja Računa I Plaćanja Temeljem Računa
Uputa O Suradnji Grada Zlatara I Njegovih Proračunskih Korisnika
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI - 01.01.2023.
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA ZLATARA

Zapošljavanje
Izmjena Plana Prijma U Službu 2016 - Službeni Glasnik-1
Plan Prijma U Službu Za 2014.
Plan Prijma U Službu Za 2015.

Komunalna djelatnost
Obavijest Vodovod
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Zlatara
Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
Ugovor o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
Opći uvjeti - obavljanje dimnjačarskih poslova
Odluka O Dimnjačarskim Poslovima Na Području Grada Zlatara (SL GL KZŽ Broj 8 12)
Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja mrtvačnica i ukopa pokojnika
Odluka O Komunalnom Redu
Odluka o komunalnom redu
Odluka o načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa
Odluka O Određivanju Mjesta I Uvjetima Prodaje Robe Izvan Prodavaonica
Odluka O Određivanju Poslova Prijevoza Pokojnika Koji Se Financiraju Iz Proračuna Grada Zlatara
Odluka O Porezima Grada Zlatara
Odluka O Ugostiteljskoj Djelatnosti Na Području Grada Zlatara
Odluka o uređenju prometa
Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih-ljubimaca
Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Grada Zlatara
Odluku o komunalnoj naknadi
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Mladi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima
Odluka O Osnivanju Dječjeg Gradskog Vijeća Grada Zlatara
Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima
Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja na području Grada Zlatara
Odluke O Savjetu Mladih Grada Zlatara

Ostalo
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Strategije razvoja poljoprivrede na području Grada Zlatara na okoliš
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti
Odluka o imenovanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih usluga na području Grada Zlatara
Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zlatar

Udruge
Godišnji plan objave natječaja - 2018.
Godišnji plan objave natječaja - 2019.
Godišnji plan objave natječaja - 2020.
Godišnji plan objave natječaja - 2021.
Godišnji plan objave natječaja - 2023.
Godišnji plan objave natječaja - 2024.
Plan objave natječaja - 2024.

Gospodarenje otpadom
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (primjena od 01.10.2018.)
Izvadak iz cjenika - odvoz komunalnog otpada
Kalendar odvoza otpada - Zlatar
Naputak o glomaznom otpadu
Obavijest o radu reciklažnog dvorišta
OBRAZAC - Prijava komunalnog nereda
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja otpada
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada
Odluka o posebnim mjerama sprječavanja odbacivanja otpada
Plan gospodarenja otpadom Grada Zlatara za razdoblje 2014.-2020.
Pravilnik o radu reciklažnog dvorišta Jertovec
Raspored odvoza otpada
Spremnici za otpad - lokacije

Cjenici
Cjenik - Obavljanje Dimnjačarskih Poslova
Cjenik Komunalne Usluge Ukopa Pokojnika
Odluku o komunalnom doprinosu
Proračun
2019
Proračun za 2019.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana proračuna za 2019. godinu
Odluka o Izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2019.
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu
Proračun Grada Zlatara za 2019. godinu i projekcije Proračuna Grada Zlatara 2020. I 2021. godinu (CSV)
Proračun Grada Zlatara za 2019. godinu i projekcije Proračuna Grada Zlatara 2020. I 2021. godinu (PDF)

Rebalans proračuna za 2019.
I. izmjena i dopuna
I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu
I. Izmjena Plana Razvojnih programa za 2019 -2021
Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Pororačuna za 2019.
Programi javnih potreba u 2019.

II. izmjena i dopuna
II izmjena Plan Razvojnih Programa za 2019 -2021
II. izmjena i dopuna Plana Proračuna za 2019
Izmjena i dopuna Programa prema II izmjeni Proračuna
Obrazac izvjesća o provedenom savjetovanju
Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna za 2019.

8 I IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2019.

Izvršenje Proračuna
Bilješke uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2019.
Bilješke uz Izvještaj 1-6
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZLATARA ZA 2019. GODINU
Izvještaj o izvršenju proračuna 1-6 2019 (PDF)
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za I-VI 2019. godine
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u Proračunu Grada Zlatara 31.12.2019.

VODIČ ZA GRAĐANE

2020
Proračun za 2020.
Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2020.
Programi prema Planu Proračuna za 2020.
Proračun za 2020.

Rebalans proračuna za 2020.
I. izmjena i dopuna
I. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2020.
I. Izmjena Plana razvojnih programa za 2020 -2022
Izmjene i dopune Programa prema I. izmjeni i dopuni Plana proračuna za 2020.
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020.

II. izmjena i dopuna
II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2020.
II izmjena Plana razvojnih programa za 2020-2022
Izmjene i dopune Programa prema II izmjeni i dopuni Proračuna za 2020.
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020

Izvršenje Proračuna za 2020.
Bilješke uz godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZLATARA ZA 2020 GODINU
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u Proračunu Grada Zlatara 31.12.2020
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020.

Vodič za građane 2020.

2021
Proračun za 2021.
PRORAČUN ZA 2021. GODINU
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2021
Plan Razvojnih programa 2021.-2023.
Programi prema Planu Proračuna za 2021.

Rebalans proračuna za 2021.
I. izmjena i dopuna
I. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu
I. izmjena Plana razvojnih programa za 2021.-2023
I. izmjene i dopune Programa
Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna za 2021.

II. izmjena i dopuna
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
II. izmjena Plana razvojnih programa za 2021.-2023.
II. Izmjene i dopune Programa
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021.

Izvršenje Proračuna za 2021.
Bilješke uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2021
Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Plana razvojnih programa za 2021.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2021

Vodič za građane 2021
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u Proračunu Grada Zlatara za 2021. godinu
BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2021. godinu

2022.
Proračun za 2022.
PLAN PRORAČUNA I PROJEKCIJA
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA ZLATARA ZA 2022
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2022.
4. Plan razvojnih programa 2022. do 2024.
VODIČ ZA GRAĐANE

Rebalans proračuna za 2022.
I. izmjena i dopuna
I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.
IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
1 - Program građenja komunalne infrastrukture
2. Program održavanja komunalne infrastrukture 2022
3. Program javnih potreba u kulturi GZ za 2022
4. Program socijalne skrbi GZ za 2022
10. Program gradnje graševina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2022

II. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
II. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2022.
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.

Izvršenje proračuna za 2022. godinu
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2022
Obrazlozenje uz Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada Zlatara za 2022
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2022.
Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2022. godine

2023.
Proračun za 2023. godinu
PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2023.
OBRAZLOŽENJE
VODIČ ZA GRAĐANE

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
OBRAZLOŽENJE- I. izmjena
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. - PRIJEDLOG

Izvršenje proračuna za 2023. godinu
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2023.
Obrazlozenje uz Polugodišnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada Zlatara za 2023.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2023.
Obrazlozenje-uz-Godišnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-Grada-Zlatara-za-2023. godinu

II. Izmjena i dopuna plana proračuna za 2023.
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2023.
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023.

2024.
Proračun za 2024. godinu
PRORAČUN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.
OBRAZLOŽENJE PRORAČUN GRADA ZLATARA ZA 2024. S PROJEKCIJAMA
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2024.
VODIČ ZA GRAĐANE
Programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture te ostali programi
Program građenja komunalne infrastrukture
2022.
2023.
2024.

Program održavanja komunalne infrastrukture
2022.
2023.
2024.

Ostali programi
2022.
2023.
2024.
Financijski izvještaji
2019
Bilješke (razina 22)
Bilješke (razina 23)
Bilješke 1-6 - Razina 23
Financijski izvještaj 1-12 2019 (razina 22)
Financijski izvjestaj 1-6 2019. - razina 22
Financijski izvještaj 1.-6. 2019. - razina 23
Konsolidirani izvještaj 1-12 2019 (razina 23)
Potvrda o predaji Financijskog izvještaja 1-12 2019

2020
BILJEŠKE (razina 23) 2docx
Bilješke uz financijski izvještaj o izvršenju proračuna - razina 22
Bilješke uz izvještaj Proračun 1-6 2020
Bilješke za 2020. (razina 22)
Financijski izvještaj 1-12 2020.
Financijski izvještaj 1-9 2020
Konsolidirani Izvještaj 1-12 2020 (razina 23)
Razina 22 Proračun 1-6 2020
Razina 23 Proračun 1-6 2020

2021
Financijski Izvještaj (razina 22) 1-6 2021
Financijski Izvještaj (razina 23) 1-6 2021
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021.-RAZINA 22
BILJEŠKE RAZINA 22
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2021. GODINA_RAZINA 23
BILJEŠKE RAZINA 23-2.docx

2022
Financijski izvještaj (razina 22) 1-6 2022
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I-VI 2022- RAZINA 22
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I-VI 2022- RAZINA 23
Financijski izvještaj (razina 23) 1-6 2022
BILJEŠKE UZ FINANCISJKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU -RAZINA 22
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2022. GODINA_RAZINA 22
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2022. GODINU_ RAZINA 23.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU -RAZINA 23
REFERENTNA STRANICA_GRAD ZLATAR RAZINA 23_2022. GODINA

2023
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I-VI 2023- RAZINA 22
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I-VI 2023- RAZINA 23
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ_GRAD ZLATAR_1-6 2023 RAZINA 23
GRAD ZLATAR_FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 1-6 2023
GRAD ZLATAR_REFERENTNA STRANICA-RAZINA 2023 1-6 2023
REFERENTNA_GRAD ZLATAR 1-6 2023
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRAD ZLATAR 2023.
Grad Zlatar_razina 23_2023
BILJEŠKE_GRAD ZLATAR 2023._RAZINA 23
Financijski_izvjestaj_GRAD ZLATAR_2023-12 (2).
BILJEŠKE_GRAD ZLATAR 2023._RAZINA 22
Prostorni plan
PPU Grada Zlatara - 2005.
Grafički dio_2005.
PPU Grada Zlatara

PPU Grada Zlatara - I. izmjene i dopune (2012)
Grafički dio_2012.
IiD PPU Grada Zlatara
IiD PPU Grada Zlatara-Odluka
Obvezni prilozi

PPU Grada Zlatara - ciljane izmjene i dopune (2014)
Ciljane izmjene PPU Grada Zlatara - 2014.
Grafički dio_2014.
Sažetak za javnost

PPU Grada Zlatara - III. izmjene i dopune (2016)
B_grafika
C_prilozi
III. izmjene i dopune PPU Grada Zlatara (2016)
III. izmjene i dopune PPU Grada Zlatara (2016) - Pročišćeni tekst - odredbe za provođenje

PPU Grada Zlatara - IV. izmjene i dopune (2021)
Odluka Kojom Se Utvrđuje Da Nije Potrebno Provesti Stratešku Procjenu Utjecaja Na Okoliš IV Izmjena I Dopuna PPUG Zlatara
Odluka O Izradi IV Izmjene I Dopune Prostornog Plana Uređenja Grada Zlatara
Zaključak O Utvrđivanju Prijedloga IV Izmene I Dopune PPUG Zlatara Za Javnu Raspravu I Objavi Javne Rasprave
A_TEKST
B_GRAFIKA
C_PRILOZI
Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna PPUG

PPU Grada Zlatara – V. izmjene i dopune (2023)
Odluka o izradi V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zlatara
1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara

Dokumentacija za javnu raspravu o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara
Zakljucak o utvrdivanju prijedloga V. IIDPPU
Prijedlog plana
Tablica zahtjeva

Dokumentacija – Konačni prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara
Individualna vodoopskrba i lokalni vodovodi
Izvješća o stanju u prostoru
Civilna zaštita

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH 2024_ZLATAR
Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara u protupožarnoj sezoni 2024_Zlatar
Plan čišćenja cestovnog pojasa_Zlatar
Plan lokaliteta_Zlatar
Plan motrenja i ophodnje 2024_Zlatar
Plan rada Stožera civilne zaštite za požarnu sezonu 2024_Zlatar
Plan teška mehanizacija_Zlatar
Odluka o ustroju motriteljsko dojavne službe_Zlatar
Odluka o imenovanju stožera
PLAN RAZVOJA sustava civilne zaštite na području Grada Zlatara za 2024.
ANALIZU STANJA sustava civilne zaštite na području Grada Zlatara za 2023.
Plan vježbi civilne zaštite za 2024.
Plan djelovanja GZ u području prirodnih nepogoda za 2024.
Plan djelovanja GZ u području prirodnih nepogoda za 2024.
Izvješće o izvršenju Plana djelovanja GZ u području prirodnih nepogoda za 2022.
Izvješće o izvršenju Plana djelovanja GZ u području prirodnih nepogoda za 2022.
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Zlatara
Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA unapređenja zaštite od požara za područje GZ za 2022.
Plan djelovanja civilne zaštite
Plan djelovanja civilne zaštite
Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara
Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara
Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara
Procjena rizika od velikih nesreća
Procjena rizika od velikih nesreća
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Grada Zlatara
SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje 2024.-2027.
Izvedbeni program zimske službe_2023_2024_Grad Zlatar_ KONAČNO

[wpfilebase tag=browser /]