Jedinstveni upravni odjel

Kontakt podaci:

Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar

Telefon: 049/466-627

Fax: 049/466-703

e-mail: grad@zlatar.hr

Uredovno radno vrijeme: ponedjeljak – petak, od 7:00 do 15:00 sati

Odmor (stanka): 10:30 – 11:00 sati

OIB: 36370939278

MB: 02587483

IBAN: HR7323900011852600005


Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, upravne i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada Zlatara i Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnog odjela Grada Zlatara i drugim propisima.

U svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području,
 • ostale poslove u skladu s posebnim zakonima.

Zakonski okvir – – odjeljak Zakonski okvir

Pravilnik o unutarnjem redu:

PRAVILNIK_O_UNUTARNJEM REDU_GZ

I. IZMJENA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

II. IZMJENA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

III. IZMJENA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

IV. IZMJENA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

V. IZMJENA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

VI. IZMJENA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

Plan prijma u službu 2023

Plan prijma u službu za 2023 I. izmjena

Plan prijma u službu 2023_II izmjena

Službenici i namještenici u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara:

 • dr. sc. Mladen Krušelj – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara
 • Mirela Škuranec Lesičar, mag. oec. – viši savjetnik za financije
 • Dubravka Horvat – referent za materijalno knjigovodstvo
 • Monika Mutak, mag. oec. – viši stručni suradnik za proračun i financije
 • Monika Švenda, mag. oec. – viši savjetnik za projekte, protokol i odnose s javnošću
 • Laura Bingula, struc. spec. admin. publ. – savjetnik za projekte
 • Tihana Mendek, bacc. admin. publ. – stručni suradnik za komunalne poslove
 • Mateja Stažnik – referent – komunalni redar
 • Maja Šimunić – administrativni tajnik
 • Ljiljana Hubak – čistačica

Obrasci

Opći zahtjev

Zahtjev za isplatu naknade za novorođenu djecu

Zahtjev za sufinanciranje boravka djeteta u dječjem vrtiću

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

Prijava komunalnog nereda

Zahtjev za kameni materijal

Zahtjev za korištenje javno-prometne površine

Zahtjev za korištenje površine koja ima pristup s javno-prometne površine

Zahtjev za betonske cijevi

Zahtjev za promjenu podataka o korisniku grobnih mjesta

Zahtjev za izdavanje odobrenja za izgradnju na grobljima

Zahtjev za promjenu ili prijavu podataka u službenim evidencijama za komunalnu naknadu ili porez na kuće za odmor

Zahtjev za oslobođenje od komunalne naknade

Zahtjevi se Jedinstvenom upravnom odjelu, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar, mogu predati neposredno, poštom, elektroničkim putem ili usmenom izjavom na zapisnik.

Rok za donošenje rješenja na zahtjev stranke sukladno članku 101. Zakonu o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21) iznosi 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva u slučajevima neposrednog rješavanja, odnosno 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva  u slučajevima vođenja ispitnog postupka.

Protiv prvostupanjske odluke, odnosno ako javnopravno tijelo nije o upravnoj stvari riješilo u propisanom roku, stranka ima pravo žalbe, ako zakonom nije drukčije propisano. Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, ako nije propisan duži rok.

Žalba na porezni akt podnosi se u roku od 30 dana od primitka akta sukladno članku 180 Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22).


Grobne usluge i naknade:

Usluge ukopa pokojnika: Cjenik i Opći uvjeti isporuke

Grobne naknade:

Odluka o grobljima na području Grada Zatara (Službeni glasnik KZŽ broj 18/12)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik KZŽ broj 11/14)

Obavljanje dimnjačarskih poslova: Cjenik  i Opći uvjeti isporuke


Važnije odluke:

Odluka o porezima Grada Zlatara

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Zlatara

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za područje Grada Zlatara

Odluka o komunalnom doprinosu

Ostale odluke i akti – odjeljak Akti i odluke


Javni natječaji i pozivi objavljuju se pod – Natječaji


Kontakt podaci za građane i medije:

Monika Švenda, mag.oec.

Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar
Telefon: 049/466-627
Fax: 049/466-703
e-mail: grad@zlatar.hr

Dokumenti