Jedinstveni upravni odjel

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 • dr. sc. Mladen Krušelj – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara
 • Sanja Lisjak-Labaš, mag. oec. – viši savjetnik za financije
 • Dubravka Horvat – referent za materijalno knjigovodstvo
 • Mirela Škuranec Lesičar mag. oec. – viši stručni suradnik za proračun i financije
 • Monika Švenda, mag. oec. – viši stručni suradnik za protokol, odnose s javnošću i EU projekte
 • Laura Bingula, struc. spec. admin. publ. – viši stručni suradnik za projekte
 • Vinko Bajzek, mag. iur.  – viši stručni suradnik za pravne poslove
 • Tihana Mendek, bacc. admin. publ. – stručni suradnik za komunalne poslove
 • Mateja Stažnik – referent – komunalni redar
 • Maja Šimunić – administrativni tajnik
 • Ljiljana Hubak – čistačica
Dokumenti