4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)

NACRT PLANA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
26. listopada 2017.
PREDLAGANJE KANDIDATA ZA SAVJET MLADIH GRADA ZLATARA
9. studenoga 2017.

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 26. listopada 2017. godine doneseni su slijedeći akti:

 1. Zaključak o usvajanju Zapisnika 3. sjednice (pdf),
 2. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zlatara (pdf),
 3. Odluka o uklanjanju dijela građevine i cijelog ogradnog zida na kčbr. 96 K.O. Zlatar (pdf),
 4. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Zlatara (pdf),
 5. Odluka o pokretanju projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova (pdf),
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Zlatara za 2017. godinu (pdf)
 7. Zaključak o donošenju: (pdf)
  • Analize davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Zlatara (KLASA: 363-01/17-01/28, URBROJ: 2211/01-01-17-17),
  • Procjene vrijednosti koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Zlatara (KLASA: 363-01/17-01/28, URBROJ: 2211/01-01-17-18),
  • Dokumentacije za nadmetanje za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Zlatara (KLASA: 363-01/17-01/28, URBROJ: 2211/01-01-17-19).

Odgovori

Dokumenti