Najavljene sjednice

MANDAT 2017.-2021.

NAJAVA 29. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Na temelju čl. 37. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), a sukladno čl. 55. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 27/13)  s a z i v a m  29. Sjednicu Gradskog vijeća za

SRIJEDU, 28. listopada 2020. u vremenu od 9,00-11,00 sati

putem elektroničke pošte

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 28. sjednice Gradskog vijeća (PDF PDF)
 2. Donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba (PDF)
 3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju javnih potreba Grada Zlatara (PDF PDF)
 4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima (PDF PDF)
 5. Donošenje IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu (PDF PDF)
 6. Donošenje Odluke o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu Grada Zlatara (PDF PDF)
 7. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice Grada Zlatara za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. (PDF PDF)
 8. Pitanja i prijedlozi.

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojim je propisano da se sjednice predstavničkog tijela mogu sazivati i elektroničkim putem te upute o postupanju Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020. o načinu održavanja sjednica predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj,  sazivam 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zlatara, a na način da se ista održi elektroničkim putem.


 

NAJAVA 28. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  28. Sjednicu Gradskog vijeća za

PONEDJELJAK, 31. kolovoza 2020. godine u 19.00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 27. sjednice Gradskog vijeća (PDF_1) (DOC), (PDF_2)
 2. Davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Zlatara (PDF_1), (DOC), (PDF_2)
 3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja i izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu (PDF_1), (XLS), (PDF_2),
 4. Donošenje III. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu (PDF), (XLS),
 5. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića i jaslica Uzdanica (PDF), (DOC)
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima (PDF), (DOC),
 7. Odluka o poništenju Odluke o oslobođenju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa (PDF), (PDF_2), (DOC),
 8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice Grada Zlatara za razdoblje 01.01.-30.06.2020. (PDF), (DOC),
 9. Pitanja i prijedlozi.

Za sva pitanja i pojašnjenja članovi/članice Gradskog vijeća mogu se obratiti prije održavanja sjednice putem e-maila grad@zlatar.hr ili na broj telefona 049/466-627 od 8,00 do 15,00 sati.

PREDSJEDNICA

Danijela Findak


NAJAVA 27. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

VAŽNA OBAVIJEST:

Sukladno čl. 29. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 36A/13, 9/18, 9/20) i čl. 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 27/13), predsjednica Gradskog vijeća Grada Zlatara obavještava da se 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Zlatara sazvana za četvrtak, 28. svibnja 2020. s početkom u 19,00 sati, odgađa  za petak 29. svibnja 2020. s početkom u 19,00 sati u gradskoj vijećnici Grada Zlatara, a sve zbog nepredvidivih i neodgodivih obveza gradonačelnice Grada Zlatara.

Prijedlog dnevnog reda ostaje neizmijenjen.

Obavijest o odgodi 27. sjednice GV

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  27. Sjednicu Gradskog vijeća za

ČETVRTAK, 28. svibnja 2020. godine u 19.00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 26. sjednice Gradskog vijeća (pdf)
 2. Izvješće o radu Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva Zlatar za 2019. godinu (pdf) (pdf)
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić i jaslice „Uzdanica“ Zlatar (pdf) (pdf)
 4. Donošenje I. izmjene i dopune Plana Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu:
 • izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu (pdf) (pdf) (pdf)
 • Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu (pdf)
 1. Donošenje I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2020. do 2022. godine (pdf) (doc)
 2. Donošenje izmjene i dopune programa prema I. izmjeni i dopuni Plana Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu (pdf) (pdf):
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • Program javnih potreba u kulturi,
 • Program socijalne skrbi Grada Zlatara,
 • Program javnih potreba u sportu,
 • Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Zlatara,
 1. Donošenje II. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu (pdf) (xlsx)
 2. Donošenje Programa pomoći poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID-19 (pdf) (pdf)
 3. Donošenje Odluke o provođenju programa HBOR – subvencija kredita (pdf) (pdf) (pdf)
 4. Odluka o zaduživanju Grada Zlatara za realizaciju kapitalnog projekta Rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića u Zlataru (dogradnja i uklanjanje postojećih zgrada) na k.č. 150/10, k.o. Zlatar, pomoćna zgrada i jaslice (pdf) (pdf) (pdf)
 5. Pitanja i prijedlozi.

Za sva pitanja i pojašnjenja članovi/članice Gradskog vijeća mogu se obratiti prije održavanja sjednice putem e-maila grad@zlatar.hr ili na broj telefona 049/466-627 od 8,00 do 15,00 sati.

PREDSJEDNICA

Danijela Findak


NAJAVA 26. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  26. Sjednicu Gradskog vijeća za

PONEDJELJAK, 27. travnja 2020. godine u 9.00 sati

putem elektroničke pošte

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Grada Zlatara tijekom 2019. godine,
 3. Izvještaj o radu Gradske knjižnice Zlatar za 2019. godinu,
 4. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Dr. Jurja Žerjavića Zlatar za 2019. godinu,
 5. Donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Zlatara za 2020. godinu,
 6. Donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 za obveznike plaćanja komunalne naknade na području Grada Zlatara,
 7. Donošenje Odluke o mjerama za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19,
 8. Donošenje Odluke o oslobođenju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa,
 9. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja rezervacije prostora za prodaju na sajmištu i tržnici u Zlataru,
 10. Izvješće o planiranim i poduzetim aktivnostima i mjerama Grada Zlatara povodom epidemije COVID 19,
 11. Pitanja i prijedlozi.

Zbog trenutne epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, a posebno uzimajući u obzir Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19.03.2020.g. kojom je određena zabrana okupljanja više od 5 ljudi na jednom mjestu, te uputu o postupanju Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/ 1-20-1 od 13.03. 2020.g. o načinu održavanja sjednica predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Zlatara održat će se elektroničkim putem.

Zbog hitnosti donošenja odluka vezanih uz epidemiju COVID-a 19 skraćen je rok dostave materijala za sjednicu, sukladno članku 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13).

PREDSJEDNICA

Danijela Findak


NAJAVA 25. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  25. Sjednicu Gradskog vijeća za

ČETVRTAK, 26. ožujka 2020. godine u 18.00 sati

            Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Izvješće o radu davatelja usluga sukladni ZOGO-u, trgovačkog društva Komunalac Konjščina d.o.o. za 2019. godinu,
 3. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Zlatara za razdoblje od 2019. do 2024. godine za 2019. godinu,
 4. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Zlatara u 2019. godini,
 5. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojim je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Zlatara za 2020. godinu,
 6. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Martinci zlatarski,
 7. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Zlatara za 2019. godinu,
 8. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Zlatara za 2020. godinu,
 9. Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu,
 10. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu Grada Zlatara 31.12.2019. godine,
 11. Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u 2019. godini:
 • Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u kulturi,
 • Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u sportu,
 • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava šumskog doprinosa,
 • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarske pravo,
 • Izvješće o realizaciji po Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • Izvješće o realizaciji po Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • Izvješće o realizaciji po Programu socijalne skrbi Grada Zlatara,
 • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava spomeničke rente,
 • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
 • Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
 • Izvješće o realizaciji Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Zlatara u 2019. godini,
 1. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Zlatara za 2019. godinu,
 2. Donošenje Odluke o darovanju zemljišta k.č.br. 19/1 k.o. Martinci Zlatarski
 3. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNICA

Danijela Findak

NAPOMENA: Sjednica će se održati elektroničkim putem sukladno Uputi Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/ 1-20-1 od 13.03. 2020.g. o načinu održavanja sjednica predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


NAJAVA 24. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 34.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 78/19) i čl. 55. st.5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  sazivam 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zlatara koja će se održati u

SRIJEDU, 4. ožujka 2020. u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2, sa niže navedenim dnevnim redom.

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 23. sjednice Gradskog vijeća (pdf)(pdf)
 2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Zlatara (pdf)(pdf)
 3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Zlatara (pdf)(pdf)
 4. Izvješće o radu Galerije izvorne umjetnosti Zlatar (pdf)(pdf)(pdf)
 5. Donošenje prethodne suglasnosti na Statut Galerije izvorne umjetnosti Zlatar (pdf)(pdf)(pdf)(pdf)
 6. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Zlatara (pdf)(pdf)
 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste NC Jakopići – Črne Mlake (pdf)(pdf)
 8. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zlatara (pdf)(pdf)(pdf)
 9. Donošenje planskih dokumenata sustava civilne zaštite na području Grada Zlatara (pdf)(pdf)
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zlatara za 2019. godinu,
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Zlatara za razdoblje od 2020. do 2023. godine,
 • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zlatara za 2020. godinu s trogodišnjim učincima,
 1. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Zlatara za 2020. godinu (pdf)(pdf)
 2. Donošenje I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu (pdf)(pdf)
 3. Donošenje Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2020. do 2022. godine (pdf)(pdf)
 4. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice Grada Zlatara za razdoblje od 01.07. do 31.12.2019. godine (pdf)
 5. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine, stana u Zlataru, Zagrebačka 3, čkbr. 74/2 k.o. Zlatar (pdf) (pdf)
 6. Pitanja i prijedlozi.

Gradonačenica

Jasenka Auguštan-Pentek


NAJAVA 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  23. Sjednicu Gradskog vijeća za

SRIJEDU, 4. prosinca 2019. godine u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća (PDF)
 2. Donošenje Izmjene Odluke o imenovanju članova Natječajnog povjerenstva za raspisivanje natječaja za imenovanje člana Uprave – direktora trgovačkog društva Zlathariakom d.o.o. (PDF_1)(PDF_2)
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi, NC Donja Batina – Ščrbinec – Vižanovec (PDF)
 4. Donošenje Programa ukupnog razvoja Grada Zlatara 2019. – 2024.(PDF_1)(PDF_2)(PDF_3)(PDF_4)(PDF_5)(PDF_6)
 5. Donošenje Strategije razvoja poljoprivrede na području Grada Zlatara (PDF_1)(PDF_2)(PDF_3)(PDF_4)(PDF_5)
 6. Donošenje Strategije upravljanja imovinom Grada Zlatara za razdoblje 2019. – 2025. godine (PDF_1)()
 7. Donošenje Plana djelovanja Grada Zlatara u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu (PDF_1)(PDF_2)(PDF_3)
 8. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zlatara (PDF_1)(PDF_2)
 9. Sustav civilne zaštite na području Grada Zlatara (PDF):
 • Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zlatar,
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zlatara.
 1. Donošenje II. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu (PDF_1)(PDF_2)(PDF_3)(PDF_4)(PDF_5):
 • izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu,
 • Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu,
 1. Donošenje II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2019. do 2021. godine (PDF)
 2. Donošenje izmjene i dopune programa prema II. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu (PDF)
 3. Donošenje IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu (PDF_1)(PDF_2)(PDF_3)
 4. Donošenje Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu (PDF_1)(PDF_2)(PDF_3)(PDF_4)(PDF_5):
 • Proračun Grada Zlatara za 2020. godinu,
 • Projekcija proračuna Grada Zlatara za 2020. – 2022. godinu,
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu,
 1. Donošenje programa prema Planu proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu (PDF):
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • Program javnih potreba u kulturi,
 • Program socijalne skrbi Grada Zlatara,
 • Program javnih potreba u sportu,
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa,
 • Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
 • Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
 • Program utroška sredstava spomeničke rente,
 • Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Zlatara,
 • Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Zlatara
 1. Donošenje Plana nabave za 2020. godinu (PDF_1)(PDF_2)(PDF_3)
 2. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Zlatara za 2019. godinu (PDF)
 3. Pitanja i prijedlozi.

   PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 22. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA     

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  22. Sjednicu Gradskog vijeća za

SRIJEDU, 23. LISTOPADA 2019. godine u 20.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I     R E D

 1.  Usvajanje zapisnika 21. sjednice Gradskog vijeća (PDF),
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu (PDF),
 3. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

                    PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  21. sjednicu Gradskog vijeća za

ČETVRTAK, 26. rujna 2019. godine u 20.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu (Dopisi,Izvještaj,Bilješke),
 3. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Zlatara za razdoblje od 2019. do 2024. godine (Prijedlog,Prilozi,Plan)
 4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Natječajnog povjerenstva za raspisivanje natječaja za imenovanje člana uprave – direktora trgovačkog društva Zlathariakom d.o.o.(pdf)
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja u dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja na području Grada Zlatara (pdf),
 6. Donošenje Odluke o promjeni naziva Dječjeg vrtića i jaslica „Uzdanica“ Zlatar u Dječji vrtić „Zlatarsko zlato“ Zlatar (pdf),
 7. Donošenje odluke o promjeni Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Uzdanica“ Zlatar (pdf),
 8. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redarstva (pdf),
 9. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice Grada Zlatara za razdoblje od 01.01. 2019. do 30.06.2019. godine (pdf),
 10. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

         PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 20. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  20. sjednicu Gradskog vijeća za

SRIJEDU, 10. srpnja 2019. godine u 20.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 19. sjednice Gradskog vijeća(pdf),
 2. Financijska izvješća i izvješća o radu za 2018. godinu, financijski planovi i planovi rada za 2019. godinu Vatrogasne zajednice Grada Zlatara i DVD-a Zlatar, Belec i Donja Batina(pdf)(pdf),
 3. Nacrt Izvješća o obavljenoj revizji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije(pdf)(pdf)(pdf),
 4. Donošenje Odluke o komunalnom redu(pdf)(pdf),
 5. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Zlatara(pdf)(pdf),
 6. Donošenje Plana djelovanja Grada Zlatara u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu(pdf)(pdf),
 7. Donošenje Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda(pdf),
 8. Donošenje III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu(pdf)(pdf),
 9. Donošenje Zaključka o sadržaju promotivnog spota Krapinsko-zagorske županije(pdf),
 10. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

         PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  19. sjednicu Gradskog vijeća za

SRIJEDU, 15. svibnja 2019. godine u 19.00 sati.

            Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Usvajanje zapisnika 18. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 3. Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu Grada Zlatara 31.12.2018. godine (pdf),
 5. Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u 2018. godini (pdf):
  1. Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u kulturi,
  2. Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u sportu,
  3. Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava šumskog doprinosa,
  4. Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarske pravo,
  5. Izvješće o realizaciji po Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  6. Izvješće o realizaciji po Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  7. Izvješće o realizaciji po Programu socijalne skrbi Grada Zlatara,
  8. Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava spomeničke rente,
  9. Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
  10. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
 1. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 2. Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu (pdf):
  1. I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu,
  2. Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu,
 1. Donošenje I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2019. do 2021. godine (pdf),
 2. Donošenje (pdf):
  1. I. izmjene i dopune Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2019. godinu,
  2. I. izmjene i dopune Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2019. godinu,
  3. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zlatara za 2019. godinu,
  4. I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zlatara za 2019. godinu,
  5. I. izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Zlatara za 2019. godinu,
  6. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu,
  7. Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
 1. Donošenje II. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu (pdf),
 2. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

         PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

DOPUNA DNEVNOG REDA:

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Zlatara(pdf)
 2. Donošenje prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Zlatar (pdf)(Statut)(Statut)
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za provedu ulaganja na području Grada Zlatara za projekt „Uređenje dječjeg igrališta 0-7 u Parku hrvatske mladeži“(pdf)

NAJAVA 18. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  18. sjednicu Gradskog vijeća za

PONEDJELJAK, 29. travnja 2019. godine u 18.00 sati.

            Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zlatara unutar tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo LAG-a “Zeleni bregi” za projekt “FITTNES/STREET WORKOUT PARK ZLATAR” na dijelu k.č.br. 62/1 k.o. Zlatar (pdf)
 2. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

         PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 17. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  17. Sjednicu Gradskog vijeća za

ČETVRTAK, 11. travnja 2019. godine u 19.00 sati.

            Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar za 2018. godinu (pdf)(pdf),
 3. Donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Zlatara za 2019. godinu (pdf),
 4. Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu (pdf),
 5. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

         PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 16. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  16. Sjednicu Gradskog vijeća za

SRIJEDU, 20. ožujka 2019. godine u 18.00 sati.

            Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Grada Zlatara tijekom 2018. godine (pdf),
 3. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja Žerjavića Zlatar za 2018. godinu (pdf)
 4. Donošenje Zaključka o imenovanju članova Natječajnog povjerenstva za raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja Žerjavića Zlatar (pdf),
 5. Izvješće o radu Gradske knjižnice Zlatar za 2018. godinu (pdf),
 6. Izvješće o radu Galerije izvorne umjetnosti Zlatar za 2018. godinu (pdf),
 7. Donošenje Odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi, Ulica Jurja dr. Žerjavića u Zlataru (pdf),
 8. Donošenje Odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi, Ulica Anke Horvat u Zlataru (pdf),
 9. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zlatara (pdf),
 10. Izvješće o realizaciji Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Zlatara u 2018. godini (pdf),
 11. Izvješće o radu davatelja usluga sukladno ZOGO-u (Komunalac Konjščina d.o.o.) (pdf),
 12. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 13. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojim je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Zlatara za 2019. godinu (pdf),
 14. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Zlatara (pdf),
 15. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zlatara za projekt Dječje igralište u Belcu na dio k. č. br. 3756, k.o. Belec (pdf),
 16. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice Grada Zlatara za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. godine (pdf) ,
 17. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

         PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)

s a z i v a m  15. Sjednicu Gradskog vijeća za

utorak, 22. siječnja 2019. godine u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Gradskog vijeća (PDF),
 2. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Zlatara (PDF),
 3. Sustav civilne zaštite na području Grada Zlatara: (PDF)
  1. Analiza stanja sustava za 2018. godinu,
  2. Godišnji plan razvoja sustava za 2019. godinu,
 4.  Donošenje I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu (materijali će se dostaviti na sjednici Gradskog vijeća) (PDF),
 5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Zlatara za 2019. godinu (PDF),
 6. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 14. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  14. Sjednicu Gradskog vijeća za

utorak, 18. prosinca 2018. godine u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Gradskog vijeća (PDF),
 2. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zlatara (PDF),
 3. Donošenje Prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada Zlatara (PDF),
 4. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Zlatara (materijali će se dostaviti na sjednici Gradskog vijeća),
 5. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 13. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  13. Sjednicu Gradskog vijeća za

četvrtak, 29. studenoga 2018. godine u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Zlatara (pdf) ,
 3. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu za područje Grada Zlatara (pdf),
 4. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi za područje Grada Zlatara (pdf),
 5. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za područje Grada Zlatara (pdf),
 6. Donošenje Odluke o zaduživanju Grada Zlatara za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje javne rasvjete- energetska obnova sustava javne rasvjete Grada Zlatara (materijali će se dostaviti na sjednici Gradskog vijeća)
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Zagorskom vodovodu d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju Zabok za dugoročno kreditno zaduženje, (pdf)
 8. Donošenje III. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf):
  • III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu,
  • Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu,
 9. Donošenje III. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2018. do 2020. godine, (pdf)
 10. Donošenje (pdf):
  • I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava za 2018. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
  • III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zlatara za 2018. godinu,
  • III. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zlatara za 2018. godinu,
  • II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Zlatara za 2018. godinu,
  • III. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2018. godinu,
  • III. izmjene, dopune i ispravke Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2018. godinu,
 11. Donošenje III. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu (pdf),
 12. Donošenje Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu (pdf):
  • Proračun Grada Zlatara za 2019. godinu,
  • Projekcija Proračuna Grada Zlatara za 2019. – 2021. godinu,
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu,
 13. Donošenje Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2019. do 2021. godine (pdf),
 14. Donošenje programa prema Planu proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu (materijali će se dostaviti na sjednici Gradskog vijeća):
  • Program javnih potreba u kulturi,
  • Program javnih potreba u sportu,
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa,
  • Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Program socijalne skrbi Grada Zlatara
  • Program utroška sredstava spomeničke rente,
  • Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
 15. Donošenje Plana nabave za 2019. godinu (pdf),
 16. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima (pdf),
 17. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja u dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja na području Grada Zlatara (pdf),
 18. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  12. Sjednicu Gradskog vijeća za

ponedjeljak, 15. listopada 2018. godine u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Financijska izvješća i izvješća o radu za 2017. godinu, financijski planovi i planovi rada za 2018. godinu Vatrogasne zajednice Grada Zlatara i DVD-a Zlatar, Belec i Donja Batina (pdf) ,
 3. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Zlatar za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. (pdf),
 4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 5. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 11. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  11. Sjednicu Gradskog vijeća za

četvrtak, 19. srpnja 2018. godine u 19.30 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zlatara za investiciju Rekonstrukcija postojećeg vrtića Uzdanica u Zlataru (pdf),
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zlatara  za projekt Građenje i opremanje vatrogasnog doma i spremišta u Zlataru (pdf),
 4. Donošenje II. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf):
  • II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu,
  • Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu,
 5. Donošenje II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2018. do 2020. godine (pdf),
 6. Donošenje (pdf):
  • II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zlatara za 2018. godinu,
  • II. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zlatara za 2018. godinu,
  • II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Zlatara za 2018. godinu,
  • II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2018. godinu,
  • II. izmjene, dopune i ispravke Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2018. godinu
 7.  Donošenje II. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu (pdf),
 8. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 10. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  10. Sjednicu Gradskog vijeća za

subotu, 09. lipnja 2018. godine u 08.30 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Donošenje Odluke o imenovanju člana Mandatne komisije (pdf),
 3. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića i jaslica Uzdanica Zlatar (pdf),
 4. Donošenje Odluke o stjecanju gradskih nekretnina (dječji vrtić i dvorište – čkbr. 150/10 k.o. Zlatar) (pdf),
 5. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zlatar (pdf),
 6. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu ,
 7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu Grada Zlatara 31.12.2017. godine (pdf),
 8. Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u 2017. godini (pdf):
  1. Izvješće o realizaciji po Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  2. Izvješće o realizaciji po Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  3. Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u kulturi,
  4. Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u sportu,
  5. Izvješće o realizaciji po Programu socijalne skrbi Grada Zlatara,
  6. Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  7. Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava spomeničke rente,
  8. Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava šumskog doprinosa,
  9. Izvješće o realizaciji po Programuutroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
 9. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojih programa Grada Zlatara za 2017. godinu (pdf),
 10. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Zlatara (pdf),
 11. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Zlatara (pdf),
 12. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 9. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  9. Sjednicu Gradskog vijeća za

ponedjeljak, 16. travnja 2018. godine u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar za 2017. godinu (pdf),
 3. Donošenje Odluke o načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa (pdf),
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi (pdf),
 5. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Zlatara (pdf),
 6. Donošenje Zaključka o brisanju predbilježbe na nekretnini (pdf),
 7. Donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 8. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  8. Sjednicu Gradskog vijeća za

ponedjeljak, 26. ožujka 2018. godine u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Donošenje Odluke o zaključenju sudske nagodbe u pravnoj stvari između tužitelja Grada Zlatara i tuženika Zagorje distribucija d.o.o. Belec (pdf),
 3. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  7. Sjednicu Gradskog vijeća za

četvrtak, 15. ožujka 2018. godine u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Grada Zlatara tijekom 2017. godine (pdf),
 3. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja Žerjavića za 2017. godinu (pdf) ,
 4. Izvješće o radu Gradske knjižnice Zlatar za 2017. godinu (pdf),
 5. Izvješće o radu Galerije izvorne umjetnosti Zlatar za 2017. godinu (pdf),
 6. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Galerije izvorne umjetnosti Zlatar (pdf),
 7. Sustav civilne zaštite na području Grada Zlatara (pdf):
  1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zlatara za 2017. godinu,
  2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zlatara za 2018. godinu,
 8. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu (pdf),
 9. Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf):
  1. I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu,
  2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu,
 10. Donošenje I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2018. do 2020. godine (pdf),
 11. Donošenje (pdf):
  1. I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2018. godinu,
  2. I. izmjene i dopune Programa gradnjeobjekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2018. godinu,
  3. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zlatara za 2018. godinu,
  4. I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zlatara za 2018. godinu,
  5. Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Zlatara za 2018. godinu,
 12. Donošenje I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu (pdf),
 13. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Pravilnika o jednostavnoj nabavi (pdf),
 14. Izvješće davatelja usluge Komunalac Konjščina (pdf),
 15. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za dogradnju Dječjeg vrtića “Uzdanica” Zlatar (pdf),
 16. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  6. Sjednicu Gradskog vijeća za

utorak, 30. siječnja 2018. godine u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Zlatar (pdf),
 3. Donošenje Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 4. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja mrtvačnica i ukop pokojnika na grobljima na području Grada Zlatara na temelju ugovora (pdf),
 5. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti  dimnjačarskih poslova na području Grada Zlatara (materijali će biti dostavljeni na sjednici Gradskog vijeća)
 6. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zlatara (pdf),
 7. Donošenje odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (pdf),
 8. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (pdf),
 9. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (pdf),
 10. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada (pdf),
 11. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zlatara za 2017. godinu (pdf),
 12. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Grada Zlatara (pdf),
 13. Izvješće o radu gradonačelnice Grada Zlatara za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. (pdf),
 14. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 5. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  5. Sjednicu Gradskog vijeća za

četvrtak, 14. prosinca 2017. godine u 17.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Zlatara na temelju ugovora (pdf),
 3. Donošenje III. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu (pdf):
  • III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu,
  • Odluka o III. izmjeni Odluke o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu,
 4. Donošenje III. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2017. do 2019. godine (pdf),
 5. Donošenje III. izmjene i dopune (pdf):
  • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Programa javnih potreba u kulturi,
  • Programa socijalne skrbi,
  • Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
 6. Donošenje III. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu (pdf),
 7. Donošenje Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf):
  • Proračun Grada Zlatara za 2018. godinu,
  • Projekcija proračuna Grada Zlatara za 2018. – 2020. godinu,
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu,
 8. Donošenje Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2018. – 2020. godine (pdf),
 9. Donošenje programa prema Planu proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf):
  • Programa javnih potreba u kulturi,
  • Program javnih potreba u sportu,
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa,
  • Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Program socijalne skrbi Grada Zlatar,
  • Program utroška sredstava spomeničke rente,
  • Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
 10. Donošenje Plana nabave za 2018. godinu (pdf),
 11. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

U prilogu dostavljamo Informaciju o iznosima poreza na kuće za odmor na području Krapinsko – zagorske županije (pdf).

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  4. Sjednicu Gradskog vijeća za

četvrtak, 26. listopada 2017. godine u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zlatara (pdf)
 3. Donošenje Odluke o uklanjanju dijela građevine i cijelog ogradnog zida na kčbr. 96 K.O. Zlatar (pdf),
 4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Zlatara (pdf),
 5. Donošenje Odluke o pokretanju projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova (pdf),
 6. Donošenje Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Zlatara (PROJEKT NEWLIGHT) (pdf),
 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Zlatara za 2017. godinu (pdf),
 8. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Zlatara – pripremne radnje (pdf),
 9. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  3. Sjednicu Gradskog vijeća za

utorak, 12. rujna 2017. godine u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju financijskih izvješća i izvješća o radz Vatrogasne zajednice Grada Zlatara i pripadajućih dobrovoljnih vatrogasnih društava za 2016. godinu, planova rada i financijskih planova za 2017. godinu (pdf),
 3. Donošenje Odluke o primjeni imena imenovanih ulica po istovjetnosti primjenjivanih imena (pdf),
 4. Donošenje Odluke o izradi Strateškog plana razvoja poljoprivrede na području Grada Zlatara (pdf),
 5. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu (pdf),
 6. Donošenje II. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu (pdf):
  • II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu
  • Odluka o II. izmjeni Odluke o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu
 7. Donošenje II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2017. do 2019. godine (pdf),
 8. Donošenje II. izmjene i dopune programa u 2017. godini (pdf):
  • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Programa javnih potreba u kulturi,
  • Program socijalne skrbi,
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa,
 9. Donošenje II. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu (pdf),
 10. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  2. Sjednicu Gradskog vijeća za

utorak, 13. lipnja 2017. godine u 20.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Gradskog vijeća (materijal će biti dostavljen na sjednici) (PDF),
 2. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (prijedlog Komisije za izbor i imenovanja dostavit će se na sjednici Gradskog vijeća),
 3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uređenje groblja, parkova i zelenih površina na području Grada Zlatara (prijedlog Komisije za izbor i imenovanja dostavit će se na sjednici Gradskog vijeća),
 4. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi (PDF),
 5. Donošenje Odluke o porezima Grada Zlatara (PDF),
 6. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.


NAJAVA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Poziv na 1. konstitirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Zlatara

Na temelju čl. 87. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16) i Odluke Ministarstva uprave KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-3 od 25. svibnja 2017. godine predstojnica Ureda državne uprave u Krapinsko – zagorskoj županiji saziva 1. konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Zlatara za

ponedjeljak, 05. lipnja 2017. godine u 19:00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

 • Utvrđivanje kvoruma
 1.  Izbor Mandatne komisije,
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vjećnika
  • utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
  • svečana prisega članova Gradskog vijeća,
 3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja,
 4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća
 5. Slobodna riječ.

PREDSTOJNICA

Silvija Profeta Fabijančić, dipl. iur.


MANDAT 2015.-2017.

NAJAVA 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  15. Sjednicu Gradskog vijeća za

utorak, 18. travnja 2017. godine u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 14. sjednice Gradskog vijeća (PDF),
 2. Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu:
  • I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu (PDF),
  • Odluka o I. izmjeni Odluke o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu (PDF),
 3. Donošenje I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2017. do 2019. godine (PDF),
 4. Donošenje I. izmjene i dopune programa u 2017. godini (PDF):
  • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Program javnih potreba u kulturi,
 5. Donošenje I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu (PDF),
 6. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

NAJAVA 14. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  14. Sjednicu Gradskog vijeća za

utorak, 11. travnja 2017. godine u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 13. sjednice Gradskog vijeća (PDF) ,
 2. Izvješće o radu za 2016. godinu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar (PDF),
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o. (PDF) ,
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskoj javnoj postrojbi (PDF),
 5. Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2016. godinu (PDF),
 6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu Grada Zlatara 31.12.2016. godine (PDF),
 7. Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u 2016. godini:
  • Izvješće o realizaciji po Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  • Izvješće o realizaciji po Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u kulturi,
  • Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u sportu,
  • Izvješće o realizaciji po Programu socijalne skrbi Grada Zlatara,
  • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava spomeničke rente,
  • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava šumarskog doprinosa (PDF),
  • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
 8. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Zlatara za 2016. godinu (PDF),
 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Hrvatskom planinarskom društvu “Oštrc” za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grad Zlatar za investiciju – Renoviranje s opremanjem planinarske kuće ( materijal će biti dostavljen na sjednici Gradskog vijeća) ,
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Gradu Zlataru za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grad Zlatar za investiciju – Park hrvatske mladeži (materijal će biti dostavljen na sjednici Gradskog vijeća),
 11. Donošenje Ispravka i dopune Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zlatara (PDF),
 12. Donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Zlatara za 2017. godinu (PDF),
 13. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

NAJAVA 13. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  13. Sjednicu Gradskog vijeća za

petak, 03. ožujka 2017. godine u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća,(PDF)
 2. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Grada Zlatara tijekom 2016. godine,(PDF)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi projekta „Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – Konjščina – Lobor“ te „Izgradnja uređaja za pročišćivanje otpadnih voda u Oroslavju“ i „Izgradnja uređaja za pročišćivanje otpadnih voda u Zlatar Bistrici“,(PDF)
 4. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja Žerjavića Zlatar za 2016. godinu,(PDF)
 5. Izvješće o radu Gradske knjižnice Zlatar za 2016. godinu,(PDF)
 6. Izvješće o radu Galerije izvorne umjetnosti Zlatar za 2016. godinu,(PDF)
 7. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zlatara,(PDF)
 8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trga na području Grada Zlatara,(PDF)
 9. Donošenje Odluke o imenovanju Ulice….. ,
 10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Zlatara za 2017. godinu,(PDF)
 11. Imenovanje suca porotnika,
 12. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Zlatara,(PDF)
 13. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zlatara za 2016. godinu,(PDF)
 14. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zlatara u 2017. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,(PDF)
 15. Donošenje Odluke o osnivanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih usluga na području Grada Zlatara,(PDF)
 16. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Zlatara za 2016. godinu(PDF)
 17. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zlatara za razdoblje od 01.07.2016. do 31.12.2016. godine,(PDF)
 18. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr

NAJAVA 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  12. Sjednicu Gradskog vijeća za

četvrtak, 15. prosinca 2016. godine u 17.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća (PDF),
 2. Imenovanje suca porotnika (prijedlog će biti dostavljen na sjednici Gradskog vijeća),
 3. Donošenje II. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2016. godinu:(PDF),
  • II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2016. godinu,
  • Odluka o II. izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2016. godinu,
  • Bilješke,
 4. Donošenje II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2016. do 2018. godine (PDF),
 5. Donošenje II. izmjene i dopune: (PDF),
  • Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Programa socijalne skrbi,
  • Programa javnih potreba u kulturi ,
  • Programa utroška sredstava spomeničke rente,
  • Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
 6. Donošenje III. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu (PDF),
 7. Donošenje Proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu: (PDF)
  • Proračun Grada Zlatara za 2017. godinu,
  • Projekcija Proračuna Grada Zlatara za 2017. – 2019. godinu,
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu,
 8. Donošenje Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2017. do 2019. godine (PDF),
 9. Donošenje programa prema Planu proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu: (PDF),
  • Program javnih potreba u kulturi,
  • Program javnih potreba u sportu,
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa,
  • Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Program socijalne skrbi Grada Zlatara,
  • Program utroška sredstava spomeničke rente,
  • Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
 10. Donošenje Plana nabave za 2017. godinu (PDF),
 11. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

NAJAVA 11. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  11. Sjednicu Gradskog vijeća za

petak, 16. rujna 2016. godine u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća (PDF),
 2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Zlatar za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grad Zlatar za investiciju “Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma i spremišta u Zlataru” (PDF),
 3. Financijska izvješća i izvješća o radu za 2015. godinu, financijski planovi i planovi rada za 2016. godinu (PDF):
  • Vatrogasne zajednice Grada Zlatara (PDF)
  • DVD-a Zlatar (PDF)
  • DVD-a Belec (PDF) i
  • DVD-a Donja Batina (PDF),
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Gradu Zlataru za provedbu ulaganja na području Grada Zlatara za investiciju “Građenje nerazvrstane ceste Donja Batina – Zlatar Bistrica” (PDF),
 5. Donošenje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zlatara (PDF),
 6. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2016. godinu (PDF),
 7. Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2016. godinu:
  • I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2016. godinu (PDF),
  • Odluka o I. izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2016. godinu (PDF),
 8. Donošenje I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2016. do 2018. godine (PDF),
 9. Donošenje I. izmjene i dopune (PDF):
  • Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Programa utroška sredstava šumskog doprinosa,
  • Programa javnih potreba u kulturi,
 10. Donošenje I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu (PDF),
 11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara (pdf),
 12. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zlatara za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine (PDF),
 13. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

NAJAVA 10. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  10. Sjednicu Gradskog vijeća za

utorak, 14. lipnja 2016. godine u 20.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Gradskog vijeća (PDF),
 2. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar (PDF),
 3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2015. godinu (PDF), Bilješke (PDF)
 4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu Grada Zlatara 31.12.2015. godine, (PDF)
 5. Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u 2015. godini (PDF):
 • Izvješće o realizaciji po Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • Izvješće o realizaciji po Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u kulturi,
 • Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u sportu,
 • Izvješće o realizaciji po Programu socijalne skrbi Grada Zlatara,
 • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarske pravo,
 • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava spomeničke rente,
 • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava šumskog doprinosa,
 • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
 1. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Zlatara za 2015. godinu (PDF),
 2. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zlatara (PDF),
 3. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zlatara za 2016. godinu (PDF),
 4. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Zlatara (PDF),
 5. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

NAJAVA 9. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  9. Sjednicu Gradskog vijeća za

srijedu, 13. travanj 2016. godine u 20.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Gradskog vijeća (PDF)

2. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje (PDF)

3. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja Žerjavića Zlatar za 2015. godinu (PDF)

4. Izvješće o radu Gradske knjižnice Zlatar za 2015. godinu (PDF)

5. Izvješće o radu Galerije izvorne umjetnosti Zlatar za 2015. godinu (PDF)

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti (PDF)

7. Donošenje 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu (Dopis vijeću, Dopis gradonačelniku, Plan nabave)

8. Donošenje Zaključka o dodjeli priznanja Grada Zlatara za 2016. godinu (materijal će biti dostavljen na sjednici Gradskog vijeća)

9. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zlatara (PDF)

10. Donošenje Odluke o financiranju javnih potreba Grada Zlatara (PDF)

11. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Zlatara za 2015. godinu (PDF)

12. Pitanja i prijedlozi

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK:

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

NAJAVA 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  8. Sjednicu Gradskog vijeća za

četvrtak, 28. siječnja 2016. godine u 17.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Gradskog vijeća (PDF),
 2. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zlatara (PDF),
 3. Izvješće o radu gradonačelnika od 01.07.2015. do 31.12.2015. (PDF),
 4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Zlatara za 2016. godinu (PDF),
 5. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK:

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

NAJAVA 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13)  s a z i v a m  7. Sjednicu Gradskog vijeća za

ČETVRTAK, 10. prosinca 2015. godine u 17.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Gradskog vijeća
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi, Donja Batina (Miceki) – Zlatar Bistrica (Ervenik Zlatarski) (PDF),
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zlatara, visine naknade za njihov rad ako dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa te visini naknade predsjedniku Gradskog vijeća (PDF),
 4. Donošenje Proračuna Grada Zlatara za 2016. godinu:
 1. Donošenje Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2016. do 2018. godine (PDF),
 2. Donošenje programa prema Planu proračuna Grada Zlatara za 2016. godinu (PDF):
 • Program javnih potreba u kulturi,
 • Program javnih potreba u športu,
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa,
 • Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • Program socijalne skrbi Grada Zlatara,
 • Program utroška sredstava spomeničke rente,
 • Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
 1. Donošenje Plana nabave za 2016. godinu (PDF),
 2. Pitanja i prijedlozi.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molimo nazvati na telefon 049/466-627.

PREDSJEDNIK:

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

NAJAVA 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13) s a z i v a m 6. Sjednicu Gradskog vijeća za

četvrtak, 12. studenog 2015. godine u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zlatara (PDF),
 3. Donošenje Odluke o Savjetu mladih Grada Zlatara,(PDF)
 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima (PDF),
 5. Donošenje prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića i jaslica Uzdanica Zlatar (PDF),
 6. Donošenje Odluke o ustupanju investicijskih prava” za vodoopskrbni sustav „Visoka zona Zlatar” na području Puljek breg – Borkovec (PDF),
 7. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – zimsko čišćenje na području Grada Zlatara temeljem ugovora (PDF),
 8. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zlatara temeljem ugovora (PDF),
 9. Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2015. godinu (Dopis, Bilješke, 1. izmjena plana Proračuna 2015)
 • izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2015. godinu (PDF),
 • Odluka o izmjeni odluke o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2015. godinu (PDF),
 1. Donošenje I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2015. do 2017. godine (PDF).,
 2. Donošenje I. izmjene i dopune (PDF)
 • Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Programa socijalne skrbi Grada Zlatara,
 1. Donošenje I. izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu (PDF),
 2. Izvješće o radu gradonačelnika (PDF)
 3. Pitanja i prijedlozi

PREDSJEDNIK:
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

NAJAVA 5. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13) s a z i v a m 5. Sjednicu Gradskog vijeća za

srijedu, 23. rujna 2015. godine u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

  1. 1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Gradskog vijeća (

PDF

  1. ),
  1. 2. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zlatara I. – VI. 2015. godine(

Dopis

  1. ,

Bilješke

  1. ,

Izvještaj

  1. ),
  1. 3. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zlatara za 2014/2015.(

PDF

  1. ),

4. Donošenje dokumentacije sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zlatara

  1.  (

Prijedlog Odluke

  1. ,

Karte: 5_POSTOJECI_SUSTAV

  1. ,

6_ZABILJEZENE_POPLAVE

  1. ,

9_BUDUCI_SUSTAV

  1. )
  1. – Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zlatara (

Dokumentacija: Procjena-druga strana

  1. ,

ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA -Grad Zlatar

  1. ,

Zlatar – procjena ugroženosti 2015. ISPRAVAK

  1. ),
  1. – Plan zaštite i spašavanja Grada Zlatara (

Dokumentacija: Prilozi Plana ZiS i Plana CZ 2014

  1. ,

Naslovnica priloga 1

  1. ,

Odluka uz Plan ZiS i Plan CZ – za Vijeće

Plan – druga strana

  1. ,

Plan ZiS Grad Zlatar NOVO 2015

  1. ,

POPIS PRILOGA GRAD ZLATAR

  1. ),
  1. – Plan Civilne zaštite Grada Zlatara (

Plan

  1. ),

5. Donošenje Strategije razvoja Grada Zlatara 2014. – 2020. godine 

  1. (

Strategija razvoja Grada Zlatara 2014-2020

  1. ,

Prijedlog Odluke

  1. ),
  1. 6. Donošenje Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Zlatara (

PDF

  1. ),
  1. 7. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (

PDF

  1. ),
  1. 8. Donošenje Odluke o sklapanju izvansudske nagodbe u pravnoj stvari tužitelja M.S. MILENGRAD d.o.o. i tuženika Grada Zlatara(

Prijedlog Odluke

  1. ,

Odluka – Milengrad

  1. ,

Ugovor o izvansudskoj nagodbi – Milengrad – nacrt

  1. ),
  9. Pitanja i prijedlozi.

PREDSJEDNIK:
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

NAJAVA 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13) s a z i v a m 4. Sjednicu Gradskog vijeća za

srijedu, 15. srpnja 2015. godine u 20.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Gradskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o postavljanju spomenika dr. Franji Tuđmanu u Zlataru (PDF)
3. Donošenje Odluke o komunalnom redu ( Obrazloženje_pdfPrijedlog_pdf)
4. Donošenje Odluke o određivanju mjesta za prodaju roba izvan prodavaonica i uvjetima pokretne prodaje na području Grada Zlatara (Obrazloženje-pdf, Prijedlog-pdf)
5. Usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Zlatara za 2014. godinu (PDF)
6. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja čistoće, održavanja javnih površina i održavanja groblja na području Grada Zlatara temeljem ugovora (PDF)
7. Financijska izvješća i izvješća o radu za 2014. godinu, financijski planovi i planovi rada za 2015. godinu Vatrogasne zajednice Grada Zlatara, DVD-a Zlatar, DVD-a Belec i DVD-a Donja Batina (PDF)
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Zlatara (PDF)
9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Zlatara za 2015. godinu
10. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zlatara (PDF)
11. Pitanja i prijedlozi.

PREDSJEDNIK
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

NAJAVA 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13) sazivam 3. Sjednicu Gradskog vijeća za

srijedu, 29. travnja 2015. godine u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Gradskog vijeća,
2. Usvajanje Izvješća o radu Crvenog križa za 2014. godinu (Materijal),
3. Usvajanje Izvješća o radu Gradske knjižnice Zlatar za 2014. godinu (Materijal),
4. Usvajanje Izvješća o radu Galerije izvorne umjetnosti Zlatar za 2014. godinu (Materijal),
5. Usvajanje Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Dr. Jurja Žerjavića Zlatar za 2014. godinu (Materijal),
6. Imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Dr. Jurja Žerjavića Zlatar (Materijal),
7. Donošenje Zaključka o započinjanju postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Grada Zlatara (Materijal),
8. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Grada Zlatara u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (prijedlog Komisije za izbor i imenovanja dostavit će se na sjednici Gradskog vijeća) (Materijal),
9. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (prijedlog Komisije za izbor i imenovanja dostavit će se na sjednici Gradskog vijeća) (Materijal),
10. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju direktora trgovačkog društva Zlathariakom d.o.o. (prijedlog Komisije za izbor i imenovanja dostavit će se na sjednici Gradskog vijeća) (Materijal),
11. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju skupštine trgovačkog društva Zlathariakom d.o.o. (prijedlog Komisije za izbor i imenovanja dostavit će se na sjednici Gradskog vijeća) (Materijal),
12. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za potpore u poljoprivredi (prijedlog Komisije za izbor i imenovanja dostavit će se na sjednici Gradskog vijeća) (Materijal),
13. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za potpore obrtništvu te malom i srednjem poduzetništvu (prijedlog Komisije za izbor i imenovanja dostavit će se na sjednici Gradskog vijeća) (Materijal),
14. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uređenje groblja, parkova i zelenih površina na području Grada Zlatara (prijedlog Komisije za izbor i imenovanja dostavit će se na sjednici Gradskog vijeća) (Materijal),
15. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova u naseljima na području Grada Zlatara (prijedlog Komisije za izbor i imenovanja dostavit će se na sjednici Gradskog vijeća) (Materijal),
16. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – kupnja kamenog materijala za područje Grada Zlatara temeljem pisanog ugovora (Materijal),
17. Donošenje Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara (Materijal)(Materijal),
18. Pitanja i prijedlozi.

PREDSJEDNIK:
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

NAJAVA 2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13) sazivam 2. Sjednicu Gradskog vijeća za

srijedu, 08. travnja 2015. godine u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Gradskog vijeća,
2. Donošenje Plana proračuna Grada Zlatara za 2015. godinu(Materijal), (Materijal),
3. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2015. godinu(Materijal),
4. Donošenje Projekcije proračuna Grada Zlatara za 2015. – 2017.godinu(Materijal),
5. Donošenje Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2015. do 2017. godine(Materijal),
6. Donošenje programa prema Planu proračuna Grada Zlatara za 2015. godinu(Materijal):
– Program javnih potreba u kulturi,
– Program javnih potreba u športu,
– Program utroška sredstava šumskog doprinosa,
– Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
– Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
– Program socijalne skrbi Grada Zlatara,
– Program utroška sredstava spomeničke rente,
– Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
7. Donošenje Plana nabave za 2015. godinu(Materijal), (Materijal), (Materijal)
8. Godišnji obračun proračuna za 2014. godinu(Materijal), (Materijal)
9. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu Grada Zlatara 31.12.2014. godine(Materijal)
10. Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u 2014. godini(Materijal)
– Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u kulturi
– Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u sportu
– Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava šumskog doprinosa
– Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarske pravo
– Izvješće o realizaciji po Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
– Izvješće o realizaciji po Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
– Izvješće o realizaciji po Programu socijalne skrbi Grada Zlatara
– Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava spomeničke rente
– Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja (prijedlog Komisije za izbor i imenovanja dostavit će se na sjednici Gradskog vijeća)(Materijal)
12. Donošenje Odluke o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite (prijedlog Komisije za izbor i imenovanja dostavit će se na sjednici Gradskog vijeća)(Materijal)
13. Donošenje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Grada Zlatara(Materijal)
14. Poslovanje i rad Zagorske javne vatrogasne postrojbe(Materijal)
15. Donošenje Odluke o uključivanju u LAG „Zeleni bregi“(Materijal)
16. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za izgradnju ograde na mjesnom groblju u Zlataru(Materijal),
17. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Zlatara za razdoblje 2014. – 2020. godine(Materijal),
18. Donošenje odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Zlatara na temelju ugovora(Materijal)
19. Dodjela priznanja Grada Zlatara za 2015. godinu (prijedlog će se dostaviti na sjednici Gradskog vijeća),
20. Pitanja i prijedlozi.

PREDSJEDNIK:
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

NAJAVA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

Poziv na konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Zlatara

MANDAT 2013.-2014.:

OBAVIJEST O ODLAGANJU ODRŽAVANJA 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Na zahtjev vijećnika Gradske organizacije HDZ-a Grada Zlatara od 15.12.2014. godine, održavanje 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Zlatara koja je zakazana za 18.12.2014. godine odgađa se za

ponedjeljak, 22. prosinca 2014. godine u 18.00 sati.

NAJAVA 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13) sazivam 12. Sjednicu Gradskog vijeća za

četvrtak, 18. prosinca 2014. godine u 17.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća
2. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za izgradnju ograde na mjesnom groblju u Zlataru (Materijal)
3. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Zlatara za razdoblje 2014. – 2020. godine (Materijal), (Materijal)
4. Donošenje I. izmjene i dopune Plana proračuna Grada Zlatara za 2014. godinu (Materijal), (Materijal)
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2014. godinu (Materijal)
6. Donošenje I. izmjene Plana razvojnih programa – kapitalni (Materijal)
7. Donošenje I. izmjene Plana razvojnih programa – tekući (Materijal)
8. Donošenje I. izmjene i dopune programa prema I. izmjeni i dopuni Plana proračuna Grada Zlatara za 2014. godinu (Materijal) :
– Program javnih potreba u kulturi
– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
– Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
– Program socijalne skrbi Grada Zlatara
– Program utroška sredstava spomeničke rente
– Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
– Program utroška sredstava šumskog doprinosa
9. Donošenje Plana proračuna Grada Zlatara za 2015. godinu (Materijal)
10. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2015. godinu (Materijal)
11. Donošenje Projekcije proračuna Grada Zlatara za 2015. – 2017. godinu (Materijal)
12. Donošenje Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2015. do 2017. godine (Materijal)
13. Donošenje programa prema Planu proračuna Grada Zlatara za 2015. godinu (Materijal) :
– Program javnih potreba u kulturi,
– Program javnih potreba u športu,
– Program utroška sredstava šumskog doprinosa,
– Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
– Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
– Program socijalne skrbi Grada Zlatara,
– Program utroška sredstava spomeničke rente,
– Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
14. Donošenje Plana nabave za 2015. godinu (Materijal)
15. Pitanja i prijedlozi.

PREDSJEDNIK:
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

OBAVIJEST O ODLAGANJU ODRŽAVANJA 11. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 27/13) zbog nenazočnosti dovoljnog broja vijećnika na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara 17.11.2014. godine predsjednik Gradskog vijeća Krunoslav Klancir, dipl.ing.arg. odgodio je održavanje sjednice za

utorak, 25. studenog 2014. godine u 18.00 sati.

NAJAVA 11. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

Sukladno članku 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13) sazivam 11. Sjednicu Gradskog vijeća za

17. studenog 2014. godine u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje društva „Zagorski vodovod” d.o.o. (Materijal)
3. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Sokolskog doma u Zlataru(Materijal)
4. Revizija učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Krapinsko-zagorske županije (Materijal), (Materijal)
5. Revizija učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Krapinsko-zagorske županije (Materijal), (Materijal)
6. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Materijal)
7. Pitanja i prijedlozi.

PREDSJEDNIK:
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

Dokumenti