Javno savjetovanje

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) Grad Zlatar je u obvezi provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Javnost može dostaviti svoje prijedloge i komentare na predložene nacrte općih akata za koje je otvoreno javno savjetovanje putem obrasca na e-mail: grad@zlatar.hr

Obrazac za prijedloge (rtf)

Otvorena savjetovanja
Okončana savjetovanja

Osoba zadužena za provedbu savjetovanja s javnošću:
Tihana Mendek, bacc.admin.publ.
Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar
tel: 049/466-627; fax:049/466-703
e-mail:grad@zlatar.hr
Dokumenti