Službenik za informiranje

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22; dalje u tekstu: Zakon) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.

Sukladno Zakonu „Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti. „Ponovna uporaba“ znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Gradu Zlataru. Zahtjev možete podnijeti Gradu Zlataru od ponedjeljka do petka, od 7:00 do 15:00 sati:

  • putem telefona na broj: 049/466-627
  • putem faxa na broj: 049/466-703
  • putem elektroničke pošte: grad@zlatar.hr
  • poštom ili osobno na adresu: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar

Službenik za informiranje: Monika Švenda, mag. oec. (Odluka)

Pisani zahtjev sukladno Zakonu mora sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Zahtjevom za pristup informacijama sukaldno Zakonu ne smatra se traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveza, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će sukladno članku 20. Zakona odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana u slučajevima propsanim člankom 22. Zakona.


Zakonski okvir:

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 69/22)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14)

Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 147/22)

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN67/17)


Obrasci:

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godišnje izvješće za 2015. godinu (pdf)

Godišnje izvješće za 2016. godinu (pdf)

Godišnje izvješće za 2017. godinu (pdf) i (xls)

Upitnik o usklađenosti postupanja TJV sa ZPPI za 2017. godinu

Godišnje izvješće za 2018. godinu (pdf) i (csv)

Upitnik o usklađenosti postupanja TJV sa ZPPI za 2018. godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu (PDF)(CSV)

Godišnje izvješće za 2021. godinu (PDF) i (CSV).

Godišnje izvješće za 2022. godinu (PDF) i (CSV)

Godišnje izvješće za 2023. godinu (PDF) i (CSV)


Upitnik za samoprocjenu Tijela javne vlasti

Dokumenti