GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA ZA 2018. – UDRUGE

Temeljem članka 39. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 36A/13), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15) i članka 9. Odluke o financiranju javnih potreba Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 9/16), gradonačelnica Grada Zlatara donijela je 10. siječnja 2018. godine Godišnji plan natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Grada Zlatara u 2018. godini.

Plan je dostupan ovdje.

Odgovori

Dokumenti