JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA ZLATARA

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZLATAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/21-01/09

URBROJ: 2211/01-02-21-1

U Zlataru 14. studenoga 2021.

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 39. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 36A/13, 9/18, 9/20, 17A/21) i članka 7. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 33/19), gradonačelnica Grada Zlatara raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA ZLATARA

 

Članak 1.

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina na području Grada Zlatara, koje su u vlasništvu Grada Zlatara (vlasnički dio 1/1) i to slijedeće nekretnine s naznačenom procjenom vrijednosti u kunama, koja je ujedno i početna cijena:

  1. Nekretnina oznake kčbr. 18/1 katastarska općina Zlatar, ista je sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zlatar oznake građevinska zona, odnosno građevinsko područje, u naravi zelena površina, zemljišnoknjižnog opisa oranica Farof, površine 608 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 1213 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 73.702,00 kuna. Jamčevina iznosi: 7.370,20 kuna.
  2. Nekretnina oznake kčbr. 18/3 katastarska općina Zlatar, ista je sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zlatara oznake građevinska zona, odnosno građevinsko područje, u naravi zelena površina, zemljišnoknjižnog opisa oranica Farof, površine 90 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 1213 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 10.910,00 kuna. Jamčevina iznosi: 1.091,00 kuna.
  3. Nekretnina oznake kčbr. 18/4 katastarska općina Zlatar, ista je sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zlatara oznake građevinska zona, odnosno građevinsko područje, u naravi zelena površina, zemljišnoknjižnog opisa oranica Farof, površine 97 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 1213 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 11.758,00 kuna. Jamčevina iznosi: 1.175,80 kuna.
  4. Nekretnina oznake kčbr. 208/3 katastarska općina Zlatar, ista je sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zlatara oznake dio sportsko rekreacijska namjena dio poljoprivredno područje rezervirano za buduću prometnicu, u naravi poljoprivredno zemljište, neplodno, zemljišnoknjižnog opisa oranica Agrar, površine 755 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 2356 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 16.580,00 kuna. Jamčevina iznosi: 1.658,00 kuna.
  5. Nekretnina oznake kčbr. 317/1 katastarska općina Zlatar, ista je sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zlatara oznake poljoprivredno područje – kultivirani krajobraz V – predjeli vinograda, u naravi poljoprivredno zemljište, neplodno, u posjedovnom listu broj 1453 opisa šuma Krč, u zemljišnoj knjizi podaci ne postoje, površine 424 m2, po početnoj cijeni od 9.311,00 kuna. Jamčevina iznosi: 931,10 kuna.
  6. Nekretnina oznake kčbr. 64 katastarska općina Martinci Zlatarski, ista je sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zlatara građevinsko područje rubni dio sa poljoprivrednim područjem, u naravi kuća i dvorište i gospodarska građevina, u posjedovnom listu broj 1819 opisa dvorište, kuća Zlatar, Vrhovčak 16, u zemljišnoj knjizi podaci ne postoje, površine 899 m2, po početnoj cijeni od 59.222,00 kuna. Jamčevina iznosi: 5.922,20 kuna.
  7. Nekretnina oznake kčbr. 124/7, 124/8 i 124/9 katastarska općina Oštrc, ista je sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zlatara oznake građevinsko područje rubni dio sa poljoprivrednim područjem, u naravi kuća i dvorište, u posjedovnom listu broj 1914 opisa zgrada Gaj, dvorište Gaj i dvorište Gaj, u zemljišnoj knjizi podaci ne postoje, ukupne površine 346 m2, po početnoj cijeni od 105.783,00 kuna. Jamčevina iznosi: 10.578,30 kuna.

 

Članak 2.

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, kao i sve pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj.

Ostale fizičke i pravne osobe koje ne udovoljavaju uvjetima iz prethodnog stavka ovog članka, mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

Pismena prijava za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

–              osnovne podatke o ponuditelju uz odgovarajuće dokaze iz kojih proizlazi  vjerodostojnost tih podataka (ime i prezime, odnosno naziv; adresu prebivališta, odnosno sjedišta; OIB; dokaz o državljanstvu za fizičke, odnosno dokaz o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe; broj IBAN-a za povrat jamčevine);

–              katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi;

–              izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga nadležne Porezne uprave, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave javnog poziva;

–              izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležnog upravnog odjela o nepostojanju dugovanja prema Gradu Zlataru, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave javnog poziva; – dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;

–              vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji o vlastitom trošku, potvrđuje da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Ako se radi o nekretnini čija je početna cijena utvrđena u iznosu manjem od 50.000,00 kuna, od ponuditelja će se tražiti da dostave samo dokumentaciju propisanu al. 1., 5. i 6. prethodnog stavka ovog članka.

Ponuditelji mogu uz prethodnu najavu izvršiti pregled nekretnine.

 

Članak 4.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave javnog natječaja.

Javno otvaranje ponuda provest će se u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, odnosno davanje ponuda u prostorijama Grada Zlatara.

 

Članak 5.

Ponude se dostavljaju  poštom preporučeno ili osobno na slijedeću adresu:

Grad Zlatar

Park hrvatske mladeži 2

49250 Zlatar

„Ponuda/Prijava za natječaj – NE OTVARAJ“

Danom predaje ponude smatra se dan predaje te ponude u Grad Zlatar, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Ponuda mora sadržavati sve podatke i moraju joj biti priloženi svi dokazi o ispunjavanju uvjeta koji su navedeni u tekstu javnog poziva.

 

Članak 6.

Nepravodobne, nepotpune, nejasne, kao i ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene neće se razmatrati.

 

Članak 7.

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početnog iznosa kupoprodajne cijene u korist Proračuna Grada Zlatara na IBAN: HR7323900011852600005, model: HR 68, poziv na broj: 7706-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za nekretninu.

Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, a koji naknadno odustane od svoje ponude ili od zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

 

Članak 8.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog prikupljanja ponuda.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog prikupljanja ponuda.

U slučaju da u javnom prikupljanju ponuda dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, a ispunjavaju sve uvjete javnog natječaja, najpovoljnijim ponuditeljem se smatra ponuditelj koji je prvi dostavio ponudu.

 

Članak 9.

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem u ime Grada Zlatara sklopit će gradonačelnik najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je kupoprodajnu cijenu za kupljenu nekretninu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

 

Članak 10.

Nekretnina se kupuje po načelu viđeno – kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca.

 

Članak 11.

Gradonačelnik Grada Zlatara zadržava pravo poništiti javni natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, te odustati od prodaje nekretnina u svako doba prije donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

 

Članak 12.

Javni natječaj će se objaviti na web stranici i oglasnoj ploči Grada Zlatara, na Radio Zlataru i u Večernjem listu.

 

GRADONAČELNICA

Jasenka Auguštan – Pentek, v.r.

Natjecaj


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti