NACRT ODLUKE O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA GRADA ZLATARA

Grad Zlatar 27. siječnja 2016. godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o financiranju javnih potreba Grada Zlatara.
Odluka o financiranju javnih potreba Grada Zlatara donosi se na temelju čl. 27. Statuta Grada Zlatara (“Službeni glasnik Krapinskom-zagorske županije” 36/13A) i čl. 1. st. 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), a u vezi s odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14) i Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 27. veljače 2016. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt Odluke, putem obrasca (Obrazac za prijedloge) na mail: grad@zlatar.hr

Nacrt Odluke o financiranju javnih potreba Grada Zlatar

 

Odgovori

Dokumenti