NACRT ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA DJECE U VRTIĆIMA I SUFINANCIRANJU USLUGE ČUVANJA, BRIGE I SKRBI O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI KOJU PRUŽAJU OBRTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

NACRT III. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
20. studenoga 2018.
NACRT ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE ZA PODRUČJE GRADA ZLATARA
20. studenoga 2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja na području Grada Zlatara (PDF)

Odgovori

Dokumenti