NACRT ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE ZA PODRUČJE GRADA ZLATARA

NACRT ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA DJECE U VRTIĆIMA I SUFINANCIRANJU USLUGE ČUVANJA, BRIGE I SKRBI O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI KOJU PRUŽAJU OBRTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA
20. studenoga 2018.
NACRT ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI ZA PODRUČJE GRADA ZLATARA
20. studenoga 2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za područje Grada Zlatara (PDF)

Odgovori

Dokumenti