NACRT PLANA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

IZLOŽBA AKADEMSKOG SLIKARA VIKTORA HITRECA
23. listopada 2017.
4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)
9. studenoga 2017.

Grad Zlatar 26. listopada 2017. godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Plana proračuna za 2018. godinu.

Sukladno članku 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) Sabor, odnosno predstavničko tijelo, donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 13. studenog 2017. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na mail: grad@zlatar.hr

Prijedlog Plana Proračuna za 2018. godinu

Obrazac za prijedloge

Odgovori

Dokumenti