OBAVIJEST O RADU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Općina Konjščina otvorila je reciklažno dvorište u Jertovcu 150C, Konjščina koje je predano na upravljanje poduzeću Komunalac Konjščina d.o.o.

Sukladno Sporazumu o zajedničkom gospodarenju otpadom usluge istog mogu koristiti i građani Grada Zlatara koji su korisnici javne usluge sakupljanje otpadom koju pruža Komunalac Konjščina d.o.o.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je utorkom od 08:00-14:00 sati i petkom 14:00-20:00 sati.

OBAVIJEST O RADU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

PRAVILNIK O NAČINU RADA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

 

Odgovori

Dokumenti