ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE 2019.-2024.

Grad Zlatar na temelju Mišljenja Krapinsko – zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/19-01/96, URBROJ: 2140/01-08/1-19-2 za Plan gospodarenja otpadom Grada Zlatara započinje postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu obaviti će se prema Zakonu o zaštiti okoliša (“Narodne novine” 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine” 80/13, 15/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” 3/17) i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara u suradnji s Upravnm odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko – zagorske županije.

Više informacija dostupno je u odluci, a koju možete preuzeti ovdje: ODLUKA

Odgovori

Dokumenti