NACRT ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI ZA PODRUČJE GRADA ZLATARA

NACRT ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE ZA PODRUČJE GRADA ZLATARA
20. studenoga 2018.
NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU ZA PODRUČJE GRADA ZLATARA
20. studenoga 2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi za područje Grada Zlatara (PDF)

Odgovori

Dokumenti