OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNOG SURADNIKA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZLATARA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 152/08); članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ 23/2017, 72/2017 ) i članka 6. Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Zlatara od 14. studenog 2011., Turistička zajednica Grada Zlatara objavljuje

OGLAS

za zapošljavanje stručnog suradnika na rukovodećim poslovima

Turističkog ureda Turističke zajednice grada Zlatara

 

 Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno uz probni rok od 6 mjeseci, puno radno vrijeme

Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ 93/14, 127/17) ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/2017, 72/2017).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustava u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen,
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
 • položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da ga polože u roku od 1 godine od stupanja na rad.

Kandidati/kinje su uz prijavu na natječaj dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisana minimalna sprema iz točke 1. ovoga članka (radna knjižica, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na poslovima u turizmu, ugovor o radu i sl.),
 • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba ili index obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike i sl.),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23. stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, radni odnos može zasnovati i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indexa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove i sl.).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

S kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave potpune i pravovremene obaviti će se razgovor.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Turistička zajednica grada Zlatara, Zagrebačka ulica 3, 49 250 Zlatar s naznakom „Ne otvarati – prijava na natječaj za zapošljavanje“.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Zlatara: https://tzgzlatar.hr/, službenim mrežnim stranicama Grada Zlatara: https://zlatar.hr/, te putem Radio Zlatara.

 

URBROJ: 41/2018

Zlatar, 22. svibnja 2018.

Direktor Turističkog ureda

Turističke zajednice Grada Zlatara

Vladimir Minđak

 

Oglas_TZGZ


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti